• SKYDDSPLACERINGAR
  • SÄKRA TRANSPORTER

Vi finns tillgängliga dygnet runt

LÄS MER

Om Rilancio AB

Rilancio är ett systerbolag till Familjehem i Mälardalen som varit verksamma inom kvalificerad familjehemsvård sedan 1994.

Inom Rilancio har vi samma kapacitet att hantera och bemöta de krav och önskemål våra uppdragsgivare har för placeringen av klienter i behov av stöd och har även en utökad förmåga att ta emot ärenden där skyddsbehovet är prioriterat.

Vi arbetar primärt med skydd och trygghetsskapande åtgärder för våra klienter men vi vet vikten av att se till individens samtliga livsområden för att de ska lyckas under och efter avslutad placering.

Genom ett brett utbud av olika stöd- och vårdinsatser i ett helhetskoncept är målet att varje enskild individ kan avsluta sin placering hos oss som en trygg, frisk, motiverad och levnadsstark person.

BEDÖMNING AV SKYDDS- OCH VÅRDBEHOV

Vi har en bedömningsmodell i tre nivåer där vi graderar såväl Skydds- som Vårdbehov.

En klient kan således hamna på t ex Nivå 1 avseende Skyddsbehov men samtidigt på Nivå 3 avseende Vårdbehov.

NIVÅ 1: GRÖN

Skyddsbehov:
För individer som behöver ett enkelt skyddat boende under kortare tid. Låg risk för utsatthet av skadligt våld.

Vårdbehov:
Vårdbehovet är här lågt och klienten är en självgående individ utan behov av vård eller övriga insatser.

NIVÅ 2: GUL

Skyddsbehov:
För individer som behöver ett skyddat boende under lite längre tid och att boendet i sig har ett starkare skydd. Medelstor risk för utsatthet av skadligt våld.

Vårdbehov:
Klienten kan här vara i behov lättare stödfunktioner som exempelvis boendestöd och samtalskontakt.
Medelstor risk för utsatthet av skadligt våld.

NIVÅ 3: RÖD

Skyddsbehov:
För individer som lever under hög hotbild av en aktiv hotaktör. Hög risk att bli våldsutsatt samt risk för dödligt våld.

Vårdbehov:
Här är vårdbehovet stort. Här behövs vårdinsatser som missbruksvård, krimprogram, psykologstöd/samtal samt ett långsiktigt arbete för att återetablera klienten i samhället.

VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder en komplett omvårdnad av klienterna genom ett brett utbud av olika tjänster.

Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Vi rankar alltid säkerhetsaspekten som en hög och viktig trygghetsfaktor för såväl våra klienter som för familjehemmen. Hos oss har både verksamhetschef och säkerhetschef mångårig erfarenhet, god utbildning och specialistkompetens från arbete inom polismyndigheten. Vi bedömer samtliga ärenden utifrån en modell som i tre nivåer klassar behov av skydd, men också vårdbehov. Med inblick i alla ärenden kan vi ta snabba beslut om åtgärder där eventuella akuta behov uppstår. Exempel kan vara att en placerad lever med en hotbild som förändras, att det blir stökigt i ett familjehem eller att det behövs extra säkerhet kring ett möte eller en transport. Vi arbetar till största del förebyggande med adekvata åtgärder och information, men agerar även direkt om det sker en incident eller något annat indikerar en eventuellt förhöjd risksituation. Vi finns tillgängliga dygnet runt.

Ibland händer det att klienter har erfarenheter med sig från olika nivåer av brottsliga sammanhang. Hos vissa av våra klienter är kriminaliteten starkt sammankopplat med droganvändande och utgör inget större problem när de inte längre använder droger. Många individer har dock hunnit utveckla ett kriminellt tankemönster samt en kriminell identitet och är i behov av behandlingsinsatser riktade specifikt mot detta. Vi är utbildade i programmet Kriminalitet som livsstil och har lång erfarenhet av att jobba med denna typ av problematik.

Vi har samarbete med en mycket erfaren brottmålsadvokat som dels bistår med rådgivning inom brottmål och socialrätt, men som även kan ta sig an direkta mål om en klient skulle önska stöd av en försvarare. Denna samarbetspartner finns även tillgänglig för våra familjehem.

Ensam är inte alltid stark. För att börja må bättre krävs ofta att man vågar ta emot hjälp. Vi har KBT-terapeuter och psykolog med specialistkompetens inom kris och trauma samt differentialdiagnostik. I tillägg till samtalsterapi sätter vi via vår samarbetspartner in medicin när det behövs. Medicinen ordineras av psykiatriker och följs upp regelbundet av sjuksköterska. Det finns även möjlighet att genomföra olika typer av psykologutredningar. Som komplement till dessa behandlingsinsatser erbjuder vi även stress- och oroslindring genom deltagande i mindfulnessessioner.

Via vår egen beroendeklinik kan vi erbjuda LARO-behandling samt drogtester i form av urinprov eller salivtest. Vi hanterar även behandlingar med till exempel Antabus. Vi har en beroendeterapeut med mångårig erfarenhet av olika behandlingsmodeller. Vi anpassar alltid vår behandling efter klientens behov, det är inte klienten som ska anpassa sig efter en specifik behandlingsmodell.

Oavsett om det handlar om barn, ungdom eller vuxen kan det finns behov av att få stöd och hjälp med skolgång eller andra studier. Det kan antingen handla om att få stöd med en redan befintlig utbildning eller att helt enkelt komma i gång med studier igen efter många års frånvaro. Vår lärare och specialpedagog är behjälplig med detta genom att bland annat delta på skolmöten, hjälpa till med ansökningar, söka fram gamla betyg, men framför allt se till att klienten får det stöd den har rätt till i skolan.

Många av våra placerade killar och tjejer är i behov av stöd med och har önskemål om att få bättre kunskaper samt rutiner gällande kosthållning och motion. Vi har en licensierad personlig tränare (PT) och kostrådgivare som kan hjälpa till med detta. Självklart erbjuder vi även detta stöd till våra familjehem.

Det är inte ovanligt att man dragit på sig stora skulder om man levt utanför samhället under många år. För att klara av att hålla sig nykter och drogfri samt avhålla sig från kriminalitet är det viktigt att få hjälp med detta. Som placerad hos oss kan man få hjälp att få en sammanställning av sina skulder, ansöka om skuldsanering eller göra upp avbetalningsplaner. Vi för även samtal kring ekonomi och vilket förhållningssätt man har till pengar, för att se vilka förändringar som behöver göras.

KONTAKTA OSS

Om du vill nå oss gör du det lättast via kontaktformuläret nedan. Men du kan såklart även kontakta oss via e-post eller telefon.    TEL: 0224-773 83